Uitleenreglement

UITLEENREGLEMENT GELDIG VANAF JANUARI 2013

 

  1. 1. ABONNEMENT

1.1 Een abonnement wordt aan gegaan door de ouder(s), verzorger(s), onder vermelding van de deelnemende kinderen.

1.2 Een abonnement is strikt persoonlijk; degene die het abonnement aangaat, is te allen tijde aansprakelijk. Ook bij verlies en/of misbruik door derden. Verlies of vermissing van het abonnement dient direct gemeld te worden. Bij verlies of vermissing wordt € 1,50 in rekening gebracht voor een duplicaat abonnement.

1.3 Adreswijzigingen dienen schriftelijk aan de secretaris te worden doorgegeven.

 

  1. 2. DUUR EN EINDE VAN HET ABONNEMENT

2.1 Een abonnement loopt van oktober tot oktober van ieder jaar en wordt automatisch verlengd. Het abonnement eindigt indien het tenminste een maand voor de ingang van het nieuwe abonnementsjaar schriftelijk is opgezegd. Indien de contributie voor een nieuw jaar niet binnen 100 dagen na ingang van het nieuwe abonnementsjaar is voldaan, wordt er geen speelgoed meer uitgeleend totdat de betaling heeft plaatsgevonden. Gaat u een abonnement aan gedurende het lopende jaar, dan betaalt u voor de resterende kwartalen tot 1 oktober.

 

  1. 3. UITLEEN

3.1 Speelgoed wordt uitsluitend verstrekt op vertoon van een geldig abonnement.

3.2 Per normaal abonnement kunnen twee stuks speelgoed worden geleend. Daarnaast kunnen twee puzzels of twee spelletjes of een puzzel en een spelletje worden geleend tegen betaling van € 0,50 per stuk. Per groot abonnement kan er twee maal het aantal stuks speelgoed geleend worden.

3.3 Van de lener wordt verwacht dat hij/zij het speelgoed zelf controleert.

3.4 De uitleentermijn is drie weken. Tijdens vakanties en feestdagen kan hiervan worden afgeweken. Verlenging van de termijn is slechts eenmaal mogelijk.

3.5 Reserveren van speelgoed is niet mogelijk met uitzondering van het reserveringsspeelgoed . Er mag nooit meer dan 1 stuk reserveringsspeelgoed tegelijk geleend worden. Als de lener het speelgoed niet ophaalt, wordt dit uitgeleend aan een andere lener. Dit speelgoed kan niet verlengd worden. Wordt het speelgoed te laat teruggebracht dan is de lener 5,00 boete verschuldigd.

3.6 Na het verstrijken van de uitleentermijn dient het materiaal altijd te worden teruggebracht naar de speel-o-theek. Het tussen abonnementhouders onderling doorgeven van het speelgoed is niet toegestaan.

3.7 Indien het speelgoed niet op tijd wordt teruggebracht, wordt een boete in rekening gebracht van € 0,75 per stuk per week.

3.8 Via de website kunt u speelgoed éénmalig verlengen. Verlenging moet vóór dinsdagavond of vrijdagavond 23.59 uur voorafgaand aan de uiterste uitleendatum. Wanneer het speelgoed teruggebracht wordt, moet een uitdraai van de bevestiging van de verlenging getoond worden. Bij verlenging op de uiterste inleverdatum betaalt u opnieuw voor de eventueel extra geleende puzzel of spelletje.

3.9 Reserveren van één van de themakisten kost 15,00 (10,00 borg + 5,00 leengeld.)

 

  1. 4. VERMISSING VAN EN SCHADE AAN SPEELGOED

4.1 Bij vermissing van onderdelen dient de abonnementhouder € 2,– statiegeld te betalen. Indien het vermiste onderdeel binnen zes weken nadat de vermissing werd geconstateerd alsnog wordt teruggebracht, ontvangt de abonnementhouder dit bedrag terug. Na deze termijn zal een definitief schadebedrag door het bestuur van de speel-o-theek worden vastgesteld en bij de abonnementhouder in rekening worden gebracht. Het schadebedrag is zonder teruggave van statiegeld.

4.2 Ingeval van schade of vermissing van kleine, vervangbare onderdelen, dienen de werkelijke kosten te worden betaald. Als aanbetaling wordt 1,50 berekend. Indien er sprake is van grote schade door onzorgvuldig gebruik of vermissing van speelgoed, wordt er door de speelgoedcommissie een schadeadvies aan het bestuur van de speel-o-theek uitgebracht. Het bestuur beslist dan omtrent het schadebedrag. Deze beslissing is bindend.

 

  1. 5. INLEVEREN VAN SPEELGOED

5.1 Van de lener wordt verwacht dat hij/zij het speelgoed samen met de medewerk(st)er van de speel-o-theek controleert.

5.2 Het speelgoed dient schoon te worden teruggebracht. Indien het speelgoed niet schoon is, kan de uitleen- termijn verlengd worden om het speelgoed schoon te maken of kan u het recht op lenen (tijdelijk) worden ontzegd.

 

  1. 6. AANSPRAKELIJKHEID

6.1 Het tijdens de leenuren door de lener gebruikte materiaal dient voor vertrek te worden opgeruimd.

6.2 De volwassen begeleiders van de kinderen zijn verantwoordelijk voor het gedrag van die kinderen tijdens hun verblijf in de speel-o-theek.

 

  1. 7. ALGEMEEN

7.1 In kwesties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de speel-o-theek.

7.2 Indien de tarieven die in dit reglement worden genoemd wijzigen, zal steeds het gewijzigde tarief gehanteerd worden.

 

 

 

Speel-o-theek “De Drie Beertjes”. Wijkcentrum/Cultuurhuis Schoneveld, Houten

 

www.speelotheekhouten.nl; Bankrekeningnummer: NL68 INGB 0002 2984 72

 

 

 

WordPress theme: Kippis 1.15